Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Š T A T Ú T

MATERSKÁ ŠKOLA Švermova 8, VALASKÁ

K zriaďovacej listine z 10.03.2008, číslo 98/000962

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Materská škola vo Valaskej sa dňom 01.01.2014 stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle dodatku č. 5 k zriaďovacej listine podpísanej  starostom obce Valaská zo dňa12.12.2013. Schválenie zmeny právnej formy Materskej školy Valaská sa uskutočnilo uznesením č. 195/2013 OcZ. Na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení neskorších predpisov, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien, a je zriadená na dobu neurčitú.

 

Názov organizácie:

Materská škola

Sídlo organizácie:

Švermova 8

976 46 Valaská

Identifikačné číslo organizácie:

42310989

Právna forma:

321 Rozpočtová organizácia

Hlavná činnosť:

85 100 Predškolská výchova

 

Štatút Materskej školy Valaská vydáva riaditeľka a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny.

Zmeny a dodatky k štatútu vykonáva štatutárny orgán.

 

Článok 2

Úlohy a poslanie materskej školy

Materská škola podľa § 27 ods. 2 písm. a/ zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí do sústavy škôl, ktoré poskytujú stupeň vzdelania: "Predprimárne vzdelanie".

Poslaním materskej školy je rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Článok 3

Úlohy materskej školy v oblasti ekonomického a materiálno - technického zabezpečenia

Materská škola v oblasti ekonomického a materiálno - technického zabezpečenia najmä:

 • spravuje majetok v správe v zmysle zriaďovacej listiny v nadväznosti na delimitačný protokol
 • zabezpečuje inventarizáciu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, inventarizácii
 • zabezpečuje kvartálne účtovné uzávierky a záverečné hodnotenia
 • zabezpečuje vedenie SF
 • utvára jednotlivým oddeleniam a zamestnancom školy potrebné materiálne podmienky a    zabezpečuje starostlivosť o fond školského zariadenia vo svojej pôsobnosti a stará sa o ich hospodárne a účelné využitie
 • po konzultácii so zriaďovateľom zabezpečuje využitie investičných prostriedkov školy
 • zostavuje rozpočet a sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania finančných prostriedkov v zmysle platných predpisov
 • jednotlivým útvarom školy prideľuje v rámci svojho rozpočtu prostriedky na prevádzku
 • zabezpečuje organizáciu, prevádzku a ekonomiku činnosti zariadenia
 • utvára podmienky na uzatvorenie kolektívnej zmluvy s OZ PŠaV a základnou organizáciou

 

Článok 4

Úlohy materskej školy v oblasti pracovno - právnej a mzdovej

Materská škola v oblasti pracovno - právnej:

 • prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru
 • zabezpečuje vyhotovenie pracovných zmlúv, zabezpečuje personálne obsadenie školy
 • uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje
 • uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve
 • rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe
 • vysiela zamestnancov na pracovné cesty
 • preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce
 • určuje nástup na dovolenku na zotavenie, v zmysle ZP poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach  v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu
 • nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje  o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času
 • určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy
 • rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roku v opodstatnených prípadoch
 • zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočností pre  posúdenie nároku na dovolenku, záväzkov zamestnancov k organizácii, vykonávaných zrážkach
 • zodpovedá za správnosť evidencie osobných spisov zamestnancov a ich aktualizáciu, po rozviazaní pracovného pomeru archiváciu týchto spisov podľa registratúrneho poriadku školy, alebo odstúpenie novému zamestnávateľovi

Materská škola v oblasti mzdovej:

 • posudzuje kvalifikačné predpoklady v nadväznosti na to zaraďuje pedagogických zamestnancov do kategórií a podkategórií, platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných platných mzdových predpisov
 • vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami zamestnancov
 • priznáva odmeny a všetky pohyblivé nárokové a nenárokové zložky mzdy v zmysle platných predpisov
 • priznáva a pri zmene podmienok výkonu práce odníma osobné príplatky a o zmene vypracuje písomnú správu
 • priznáva náhradu mzdy počas čerpania dovolenky na zotavenie a za pracovné voľno pri prekážkach v práci
 • pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o priebehu zamestnaní o zápočte rokov predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia zamestnanca, ako aj o zápočte rokov zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie
 • priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými predpismi
 • zabezpečuje kompletné a správne úhrady mzdy zamestnancov v určených výplatných termínoch
 • zodpovedá za riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou v súlade s platnými mzdovými predpismi
 • zabezpečuje ohlasovaciu povinnosť
 • zabezpečuje kompletné, včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných štatistických výkazov podľa platných termínov v požadovanom rozsahu
 • zabezpečuje platobný styk prostredníctvom Prima banky

 

Článok 5

Úlohy materskej školy v oblasti sociálnej starostlivosti

Materská škola v oblasti sociálnej starostlivosti:

 zabezpečuje výchovný a vzdelávací proces

 • stará sa o odborný rast zamestnancov
 • zamestnancom školy prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav
 • vytvára vhodné pracovné podmienky na pracovisku, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný
 • umožní preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnancov na svoje náklady
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o BOZP PO, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi
 • bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu
 • v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov
 • zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení Zákonníka práce a ďalších platných pracovno - právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou
 • zabezpečuje stravovanie detí a zamestnancov školy v zariadení školského stravovania vo svojej pôsobnosti

 

Článok 6

Úlohy materskej školy v oblasti informačnej

Materská škola v oblasti informačnej najmä:

 • zabezpečuje zhromažďovanie, prvotné spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia MŠ SR aj uchovávanie a spracovávanie informácií v rámci jednotného informačného systému na určenom území
 • pravidelne informuje verejnosť a RŠ o stave a problémoch školy
 • predkladá RŠ na vyjadrenie počty prijatých detí, informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovného a vzdelávacieho procesu, správu o výchovných a vzdelávacích výsledkov školy, návrh plánu práce, návrh rozpočtu, správu o výsledkoch hospodárenia školy, ďalšie doklady podľa požiadaviek

 

Článok 7

Spolupráca materskej školy s inými orgánmi a organizáciami

Materská škola spolupracuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom Národnej rady Slovenskej republikyč. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole a  ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi a s ostatnými orgánmi a organizáciami v otázkach patriacich do jej pôsobnosti.

 

Článok 8

Organizácia materskej školy

Organizačnú štruktúru a všeobecné vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov určuje Organizačný poriadok Materskej školy Valaská, ktorý vydala riaditeľka MŠ.

 

Článok 9

Riadenie materskej školy

Na čele materskej školy stojí riaditeľka, ktorú vymenúva a odvoláva na základe výsledkov výberového konania zriaďovateľ materskej školy. Riaditeľka materskej školy vymenúva do funkcie svoju zástupkyňu, ktorá ju zastupuje v jej neprítomností v plnom rozsahu. Riaditeľka materskej školy vydáva na usmernenie činnosti a prevádzky školy príkazy a pokyny pre zamestnancov školy a kontroluje ich plnenie.

 

Článok 10

Poradné orgány riaditeľky materskej školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje § 6 Poradné orgány riaditeľa.

Riaditeľka na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti materskej školy zriaďuje poradné orgány a vydáva pre nich organizačné pokyny, navrhuje vymenovanie ich členov. Poradnými orgánmi riaditeľky sú:

 • pedagogická rada
 • metodické združenie
 • ostatné poradné a iniciatívne orgány sú:
 • rodičovská rada
 • odborová rada
 • rada školy (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

Článok 11

Zamestnanci materskej školy

V materskej škole pracujú pedagogickí zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci. Rozsah ich povinností, vymedzenie ich práv a zodpovednosti stanovuje Plán práce školy, ktorý vydáva riaditeľka po prerokovaní so zamestnancami v súlade so Zákonníkom práce, pracovno - právne vzťahy zamestnancov školy sa riadia všeobecne platnými a záväznými predpismi. Mzdové podmienky na základe priznaných kvalifikačných predpokladov a platných mzdových predpisov stanovuje riaditeľka.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenie

Štatút Materskej školy Švermova 8 vo Valaskej nadobúda účinnosť od: 1. januára 2014

 

Martin Rumanovský