Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Rada školy - je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,
RŠ je 9 členná, zložená z:

  • predseda RŠ: Martina Jenčová
  • pedagogických zástupcov: Bc. Alena Vaisová, Mgr. Blanka Kyseľová,
  • nepedagogických zástupcov: Ľuba Komorová,
  • členovia: Mgr. Blahútová Alena , Denisa Tepperová, Nikoleta Hermanská,
  • delegovaní zástupcovia z OcÚ: Milena Dobrotová, PaedDr. Matúš Magera

Má vypracovaný štatút RŠ, plán práce, schádza sa štyrikrát ročne a podľa potreby. Funkčné obdobie RŠ sa začalo 12.09.2018 po uskutočnení voľby RŠ v zmysle § 25 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov na obdobie 4 rokov. RŠ sa na svojich zasadnutiach zaoberala Školským poriadkom školy, Plánom práce školy, Organizačným poriadkom školy, ŠKVP a prijatým počtom detí a aktivitami školy.

Martin Rumanovský